مشاوره تهيه تكنيكال فايل ( TECH FILE )

همچنین شایان ذکر است تهیه فایل فنی جهت تمديد پروانه ساخت وزارت بهداشت لازم است توليد كنندگان و وارد كنندگان اطلاعاتي شامل:

– شرح وسيله (معرفي محصول و مواد اوليه)
– فرآيند توليد
– ريسك آاناليز
– طرح كنترل و تصديق محصول
– چك ليست الزامات اساسي اداره كل
– ليبل گذاري
و…

با روش مشخصي تهيه ، مدون و جهت بررسي و تائيد در اختيار اداره كل تجهيزات پزشكي گذاشته شود.

گروه رسا با تهيه تكنيكال فايل در دهها شركت مانند صنايع باند و گاز ، گاز اكسيژن طبي ، چشم و اعضاي مصنوعي ، لنز تماسي ، انواع سرنگ ، چست باتل و البسه اتاق عمل و يكبار مصرف پزشكي و… آماده ارائه خدمات در این زمینه بوده است.